Det här driftläget hos batteriet innebär att batteriet laddas med eventuellt överskott från solcellerna. Solcellernas energi går i första hand till förbrukning i huset, men så fort ett överskott av solel uppstår laddas detta i batteriet. Omvänt så laddas batteriet ur så fort solelen inte räcker till att täcka förbrukningen i huset. Det här gör att så många kWh som möjligt används i huset och du undviker att köpa el i det längsta. I detta driftläge kommer systemet att sträva efter att tömma batteriet så det alltid är redo att lagra solel. Om solelproduktionen under ett dag inte täcker dagsbehovet av el kommer batteriet därför vara urladdat till den nedre SOC tröskeln på kvällen.


För att styra hur denna driftmod fungerar så används följande parametrar:


Parameter

Funktion

Grundinställning

Övre näteffekt [kW]

Batteriet laddas ur för att import från elnätet inte skall överskrida denna nivå

0 kW

Nedre näteffekt [kW]

Om exporten överstiger denna nivå laddas batteriet

0 kW

Max laddningseffekt

[kW]

Begränsar med vilken maximal effekt som batteriet kan laddas. Om solproduktionen överstiger summan av max laddningseffekt och belastningen kommer solel ändå exporteras till elnätet.

Systemberoende

Max urladdningseffekt

[kW]

Begränsar med vilken maximal effekt batteriet laddas ur.

Systemberoende

Övre SOC tröskel [%]

Begränsar vilken maximal laddning (SOC) som tillåts i batteriet

Batteriberoende

Nedre SOC tröskel [%]

Begränser vilken minsta laddning (SOC) som tillåts i batteriet

Batteriberoende