Genom att sätta gränser på batteriets laddningsnivå (State of Charge på engelska) kan batteriets urladdningsdjup begränsas. Urladdningsdjupet uttrycks i % av batteriets kapacitet och anger hur stor del av batteriet som utnyttjas. I de flesta batterier begränsas urladdningsdjupet av olika anledningar. Det här kan t ex vara för att minska förlusterna, öka livslängden eller ha marginaler för speciella händelser. Vissa av begränsningarna sätts av batteritillverkaren och andra kan kunden själv välja. Ett exempel att speciellt minska den övre gränsen är att minska slitaget på batteriet. Ett skäl att höja den nedre gränsen är att ha en reserv för t ex avbrottsfri kraft. När man konfigurerar ett batteri så kan man välja en nedre och en övre gräns för SOC.


Ferroamp har idag integrationer mot följande batteriet med följande rekommenderade gränser:

  • Nilar Hombox - Rekommenderat urladdningsdjup 0 - 80%
    Batteriet kan användas intervallet 0-100%. Men vid SOC över 80% ökar förlusterna och självurladdning i batteriet vilket bidrar till värme.

  • Ferroamp Power station    Rekommenderat urladdningsdjup 10-90%

  • Pylontech    Rekommenderat urladdningsdjup 5-95%