Detta beror på var i fastigheten EnergyHubbens funktioner ska utnyttjas. EnergyHub har fasbalanseringsfunktion och växelriktarfunktion. Fasbalanseringsfunktionen kan balansera ut uttagen ström både från en huvudcentral (mot det allmänna elnätet) eller i undercentral (där det t.ex. sitter elbilar). Rent genrellt gäller alltid att fasbalansering sker mot den del av husets elnät som CT klämmorna är anslutna på.


 För växelriktarfunktionen spelar placering mindre roll utan där måste bara säkringarna och kablage klara av strömmen.


Placering av EnergyHub kan delas upp i 3 användningsfall:


Användningsfall 1)


Det vanligaste användningsfallet som gäller det flesta installationer är att EnergyHubben och strömtransformatorer ansluts vid fastighetens huvudcentral. I detta fallet kommer EnergyHubben att fasbalansera mot inkommande från elnätet i huset och se till så att inte huvudsäkringarna går.
Användningsfall 2)


Detta användningsfall gäller när man vill att EnergyHub ska balansera ut uttagen ström vid en undercentral för att t.ex. skydda en kabel mellan undercentral och huvudcentral. I detta fallet kommer EnergyHubben att fasbalansera mot huvudcentralen och se till så att inte säkringar i huvudcentralen mot undercentral går. Viktigt att tänka på är att nolledaren mellan EnergyHub och Undercentral måste klara 1,7 gånger så stor ström som maximal fasbalansering.
Användningsfall 3)


Det sista användningsfallet är om du vill placera EnergyHub i en undercentral men strömtransformatorer vid huvudcentral. Då kommer fasbalansering ske mot inkommande till fastigheten men all ström matas ut i undercentralen. Detta kan vara på grund av platsbrist eller av nödvändighet. Då måste nolledaren klara 1.7 gånger så ström stor hela vägen från EnergyHub till Huvudcentral