1. Överblick Systemkonfiguration


 

Bilden ovan visar startvyn för fliken Systemkonfiguration i Ferroampportalen. Vi ser här följande driftstatus:

 • Batteriet är i driftläge Default och batterieffekten är avstängd
 • Systemet är i driftläge Körläge
 • PV (Solelen) är i driftläge Avstängd
 • ACE (fasbalanseringen) är i driftläge Avstängd
 • Huvudsäkringens storlek är satt till 10000 Ampere

 

2. Konfiguration av storlek huvudsäkring

 


1. Stoppa anläggningen genom att trycka på Stop.Systemets driftläge kommer nu ändras till Mätningsläge.


2. Ställ in huvudsäkringens storlek och klicka sedan på uppdatera.NOTERA! Denna ruta finns bara på system som kör mjukvaruversion 3.1.0 och senare.

NOTERA! Detta går endast att göra när systemet är i mätningsläge.

 

3. Ändra driftläge för PV (solel).1. Klicka i knappen som är inringad i grönt på bilden ovan så att symbolen blir grön. (Grön = På, Grå = Av)

2. Klicka på uppdatera längst ned i det vänstra fönstret

 

 

4. Ändra driftläge för ACE och ställ in Ström-tröskelvärde

 


1. Ställ in önskat ström-tröskelvärde. Ström-tröskelvärdet styr när systemet ska börja fasbalansera. Vid mindre säkringsstorlekar (<35 A) rekommenderas att tröskelvärdet sätts till ca 80% av huvudsäkringens storlek. För större storlekar kan det sättas ca 10 Ampere under huvudsäkringens storlek. 

2. Klicka därefter i knappen som är inringad i grönt på bilden ovan så att symbolen blir grön. (Grön = På, Grå = Av). 

3. Klicka på uppdatera längst ned i det vänstra fönstret

NOTERA! Elbilar kräver i stort sett alltid att det finns 6 A tillgängligt per fas för att laddning ska starta. För att säkerställa att laddning av elbil startar kan det därför rekommenderas att ström-tröskelvärdet sätts ca 8 A under huvudsäkringens storlek. 

 

5. Begränsa Import och Begränsa Export


En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 • Knappen för att Begränsa Import används enbart i förbindelse med lastvaktsstyrning av laddboxar samt vid energidelning i multisystem (Powershare) för att begränsa importen från elnätet till den specifika EnergyHub:en.
 • Knappen för att Begränsa Export används för att begränsa exporten av egenproducerad el till elnätet. Systemet kommer då begränsa produktionen för att inte exportera el när effektuttaget från nätet är under Export-tröskelvärdet.  Nedan ser du på hur systemet beter sig vid olika Export-tröskelvärden

 

 1. Export-tröskelvärde 0 W: EnergyHub:en kommer sträva efter att inte producera mer solel än vad som förbrukas i fastigheten.
 2. Export-tröskelvärde -20000 W: EnergyHub:en kommer sträva efter att inte exportera mer än 20 kW till elnätet.
 3. Export-tröskelvärde 20000 W: EneryHub:en kommer enbart producera solel när effektuttaget från nätet är över 20 kW

 

6. Konfiguration av driftinställningar för system.

 • Batteri Wizard

1. Klicka på Batteri Wizard längst ner i det vänstra fönstret.

 


2. Välj ditt batteri i rullgardinsmenyn.


3. Tryck sedan spara när rekommenderade batteriinställningar har lagts in i fönstret.

 • Default-läge

 

I Default-läget kan du utöver att inaktivera batteriet även ladda eller ladda ur batteriet manuellt. Detta görs genom att antingen klicka i LADDA eller LADDAR UR. Därefter anges med vilken effekt, laddning eller urladdning ska ske. För att implementera driftsinställningen klickar du på Uppdatera.  

NOTERA! Effekten begränsas av batteriets kapacitet. Det är med andra ord inte möjligt att ladda eller ladda ur batteriet med högre effekt än vad komponenterna faktiskt klarar av. 

 

 

 • Peak Shaving

 

Peak Shaving används för att låta batteriet ladda från elnätet när importen av el från elnätet är låg är för att sedan kunna ladda ur batteriet när importen av el från elnätet är hög och därmed kapa effekttoppar. För att ställa in driftläget Peak Shaving gör du följande:

 

 

 

1. Välj Peak Shaving i rullgardinsmenyn längst upp i det vänstra fönstret.

 

 


2. Sätt Urladdnings-tröskelvärde och Laddnings-tröskelvärde

               - Urladdnings-tröskelvärde anger över vilket effektuttag från elnätet som batteriet ska börja ladda ur.

- Laddnings-tröskelvärde anger under vilket effektuttag från elnätet som batteriet ska börja ladda

3. Klicka på uppdatera längst ned i det vänstra fönstret.

 

EXEMPEL: Med inställningarna ovan kommer batteriet laddas ur när effektuttaget från elnätet överstiger 8kW och laddas när effektuttaget understiger 4kW. Detta innebär att om effektuttaget är 10 kW så kommer batteriet laddas ur med 2kW. Det innebär också att om effektuttaget är 1kW kommer batteriet laddas med 3kW.

NOTERASäkerställ att rätt batteri är valt i Batteri Wizard. Batteriet kommer aldrig kunna ladda eller ladda ur med högre effekt än det är specificerat för men om Urladdningseffekt-referens och Laddningseffekt-referens är satta till lägre värden så kommer detta begränsa batteriet. 

REKOMMENDATION: Titta på historiska effektdata i Effektvyn när du ställer in tröskelvärdena för att optimera batterianvändningen.  Laddnings-tröskelvärdet bör sättas så att batteriet tillåts att laddas upp regelbundet d.v.s. sätt värdet så att det finna timmar under dygnet då effektuttaget är lägre. 

Urladdnings-tröskelvärdet bör sättas så att batteriets maxeffekt klarar av att kapa topparna, d.v.s. om högsta effektuttaget ligger på ca 10 kW kan ett rekommenderat värde för Urladdnings-tröskelvärdet vara ca 5–7 kW för batteriet ovan som har en maxeffekt på 5kW. Detta är dock individuellt och skiljer sig från fall till fall.  

 

 • Self Consumption

 

Self Consumption används för att maximera egenanvändningen av egenproducerad solel. I detta driftläge tillåter systemet endast att batteriet laddas med el som produceras genom SSO:erna (Solsträngsoptimerarna) i anläggningen. För att ställa in driftläget Self Consumption gör du följande:

 

 

 


1. Välj Self Consumption i rullgardinsmenyn längst upp i det vänstra fönstret.

 

 


2. Sätt Import-tröskelvärde och Export-tröskelvärde

               - Import-tröskelvärde anger över vilket effektuttag från elnätet som batteriet ska börja ladda ur.

- Export-tröskelvärde anger hur mycket anläggningen får exportera till elnätet innan batteriet börjar ladda

EXEMPEL: Med inställningarna ovan kommer systemet sträva efter att inte exportera el till elnätet. All överskottsel kommer prioriteras till att ladda batteriet tills det är fulladdat. Systemet kommer tillåta att det importeras upp till 2kW. Om importen från nätet går över 2kW kommer batteriet att laddas ur för att täcka upp för detta. Det innebär att om överskottsproduktionen är 3kW så kommer batteriet laddas med 3kW. Om importen från elnätet är 5kW så kommer batteriet laddas ur med 3kW. 

NOTERA! Systemet kommer exportera el till nätet om överskottsproduktionen överstiger batteriets Laddningseffekt-referens och det kommer även exporteras el till nätet när batteriet är fulladdat. 

NOTERA! Om solelen inte produceras i Ferroamp-anläggningen och enbart laddning med solel önskas och kan driftläget sättas till Peak Shaving med Laddnings-tröskelvärde och 0kW. Detta innebär då att batteriet kommer laddas när el börjar exporteras från fastigheten. 

NOTERA! Säkerställ att rätt batteri är valt i Batteri Wizard. Batteriet kommer aldrig kunna ladda eller ladda ur med högre effekt än det är specificerat för men om Urladdningseffekt-referens och Laddningseffekt-referens är satta till lägre värden så kommer detta begränsa batteriet. 

REKOMMENDATION: För att maximera egenanvändningen kan både Import-tröskelvärde och Export-tröskelvärde sättas till 0 kW. Detta innebär att batteriet laddas vid överskott och laddas ur direkt när den egenproducerade elen inte täcker behovet från övrig konsumtion.


7. Effektvakt för laddbox med OCPP 1.6j-integration.


EnergyHub-systemet kan kommunicera med laddboxar som har implementerat kommunikationsprotokollet OCPP 1.6j. Detta innebär att vi har möjligheten att genom att sätta en effektvakt kontrollera så att laddningen av bilen inte innebär att du får höga effekttoppar. 

NOTERA! Alla laddboxar är i nuläget inte möjliga att integrera. För att se en lista över vilka laddboxar som har en fungerande integration, se: https://support.ferroamp.com/sv-SE/support/solutions/articles/47001201652-fungerar-min-elbilsladdare-till-energyhub- .

NOTERA! Genom att vi har lagt in storleken på vår huvudsäkring kommer systemet automatiskt dra ner laddningen om vi huvudsäkringen riskerar att lösa ut. 


Effektvakt aktiveras på följande sätt:1. Klicka i knappen för Begränsa Import. Om driftläget är satt till Default eller Self Consumption är det värdet under Import-tröskelvärde som sätter effektgränsen och om driftläget är Peak Shaving sätts gränsen under Urladdnings-tröskelvärde.

2. Klicka sedan på uppdatera längst ner i det vänstra fönstret. 

 

I fallet ovan kommer laddningen av Elbilen begränsas om effektuttaget från nätet överstiger 14kW.

NOTERA! Om anläggningen har ett batteri inkopplat kommer batteriet precis som vanligt börja ladda ur om driftläget är satt till Self Consumption eller Peak Shaving samtidigt som laddningen av elbilen dras ner för att undvika effekttoppar. 

 

 

9. Schemaläggning


Med schemaläggningsfunktionen har vi möjlighet att ställa in systemet så att olika driftsinställningar tillämpas vid olika tidpunkt och på olika dagar under veckan. Vi kan till exempel ställa in systemet på att köra ett driftläge nattetid och ett annat under dagtid, måndag till fredag, för att sedan köra ytterligare ett driftläge under helgen. För att schemalägga en driftinställning gör du följande:

 


1. Klicka på SCHEDULING längst ner i det vänstra fönstret.2. Klicka sedan på USE CURRENT OPERATION SETTINGS AS DEAFULT

NOTERA! Detta innebär att de ursprungliga driftsinställningarna kommer köra som grundinställningar om inget annat är schemalagt. För att ändra grundinställningar, klicka på den gröna knappen EDIT DEFAULT SCHEDULE3. Klicka på den gröna plussymbolen längst upp i högra hörnet. Det öppnas nu upp ett upp ett schemaläggningsfönster.


En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning


4. Vi skapar nu ett schemaläggningsevent. I detta exempel schemalägger vi laddning av batteriet med 4kW nattetid mellan klockan 00:00 och 04:30, måndag till fredag.

- Ange först ett namn samt en beskrivning av schemaläggningen.

- Sätt sedan ett tidsintervall för schemaläggningen.

- Klicka sedan i vilka dagar du önskar att schemaläggningen ska vara aktiv. 

- Scrolla sedan ner och välj driftläge. I detta fall väljer vi driftläge Default och ställer in att batteriet ska laddas med 4kW

- Tryck sedan på STORE för att spara schemaläggningen. 

 

 

 


5. Vi kommer nu se att det har dykt upp en schemaläggning i kalendervyn. I nuläget kommer anläggningen ladda batteriet nattetid och under dygnets övriga timmar kommer den köra de driftsinställningar som ligger inlagda som grundinställningar 

6. Vi önskar nu att Schemalägga att anläggningen ska kapa effekttoppar under dygnets övriga timmar samt begränsa elbilsladdning om effektuttaget överstiger 8kW, måndag till fredag och klickar då återigen på den gröna plussymbolen längst upp till höger7.            - Vi ställer återigen in önskat tidsintervall och önskade dagar men väljer i stället driftläget Peak Shaving

- Vi ställer in önskade parametrar för Urladdnings-tröskelvärde och Laddnings-tröskelvärde.

- Vi klicka på knappen och aktiverar Begränsa Import

-  Vi säkerställer att parametrarna för batteriet (Urladdningseffekt-referens, Laddningseffekt-referens och Batterinivå (SOC)) är satta till rätt värden enligt Batteri Wizard och klickar sedan på STORE för att spara schemaläggningen


 


8. Vi kommer nu se att det har lagts till ytterligare en schemaläggning i kalendervyn. Anläggningen kommer nu ladda batteriet mellan 00:00 och 04:30 och kommer köra Peak Shaving mellan 04:30 och 00:00. Under helgen kommer anläggningen sedan köra grundinställningarna.